Realizacja Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego na lata 2019-2023 pozostawiła poczucie niedosytu. Decydentom zabrakło woli politycznej i determinacji do wzmacniania fundamentów rynku. W konsekwencji, w Polsce wciąż brakuje podstaw prawnych dla szeregu wehikułów inwestycyjnych, jak REIT, ESOP, SPAC, DeFi, zaś ETF-y muszą przebijać się przez mur niezrozumienia. Dyskusję dominuje z kolei kształt ulgi w “podatku Belki”, co, przy całej swej istotności, może jednak nie stanowić przełomu z punktu widzenia systemowego i długoterminowego rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

Prezentujemy zatem autorskie rekomendacje dla programowania strategicznego na lata 2024-2027 przygotowane przez zespół ekspertów Forum Prawo dla Rozwoju.

Rekomendacje do Strategii Rozwoju Rynku kapitałowego na lata 2024-2027

POBIERZ

Wyślij plik na adres:


Nie uciekamy od wątków poruszanych już w branżowym dyskursie, nie koncentrujemy się też na wątkach pobocznych i niszowych. Kluczowe i wciąż otwarte pozostaje pytanie o szanse powodzenia jakichkolwiek działań na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Przy próbie odpowiedzi na takie pytanie bez wątpienia należy zwrócić uwagę na trzy główne problematyki.

Po pierwsze, skuteczność jakichkolwiek działań na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego wymaga ich traktowania priorytetowo wobec innych polityk gospodarczych, aby umożliwić przełamanie konfliktów interesów pomiędzy poszczególnymi rządowymi ośrodkami decyzyjnymi, które w ramach swojego zakresu kompetencji wywierają istotny wpływ na regulacje oraz instytucje rynku kapitałowego.

Po drugie, lustrzanym problemem powyższego jest brak jednolitego frontu interesów po stronie podmiotów prowadzących na polskim rynku kapitałowym działalność gospodarczą (w tym inwestorów instytucjonalnych i instytucji pośredniczących). Konieczne jest bowiem, pomimo często przeciwstawnych interesów, dojście do porozumienia i kompromisów w najważniejszych kwestiach, w imię wspólnego dobra.

Po trzecie, przede wszystkim instytucje publiczne, ale również podmioty rynkowe, powinny położyć duży nacisk na zwiększenie poziomu edukacji finansowej w polskim społeczeństwie, aby odpowiednio wykształcić zrozumienie podstawowych zasad funkcjonowania rynku oraz pobudzić zainteresowanie inwestowaniem, w tym w szczególności inwestowaniem długoterminowym w celach emerytalnych.

Dopiero odpowiednie opanowanie powyższych problematyk pozwoli zbudować żelazne reguły nadzoru rynku (eliminacja ryzyka systemowego, przywrócenie zaufania) i uporządkować ład instytucjonalny (produkty oszczędzania długoterminowego), podatkowy (podatek Belki, REIT-y) i regulacyjny. Wówczas polski rynek będzie mógł na równych zasadach konkurować z rynkami zagranicznymi i nareszcie być regionalnym hubem nie tylko z racji wielkości kraju, ale jako efekt świadomej strategii gospodarczej rządu.

Spis treści:

1. Stan polskiego rynku kapitałowego
2. Podsumowanie realizacji Strategii z 2019 r.

>> Sukcesy
<< Porażki
3. Rekomendacje programowania strategicznego na lata 2024-2027
a) Rozwój rynku obligacji
b) Podatek dochodowy od zysków kapitałowych
c) Produkty oszczędzania długoterminowego
d) Spółki dywidendowe oraz REITy
e) Pracownicze Programy Akcyjne (ESOP)
f) Fundusze inwestycyjne

Redakcja:
Marcin Obroniecki

Zespół autorów:
Malwina Walenda
Konrad Hennig
Dominik S. Kwiatkowski